Purchase:
2019 Nutritionsprodukter Region Norrbotten DEL 2
Responsible:
Lina Lönnbom
0920-28 48 25
072-524 98 90
Information

Underrättelse om beslut enligt 12 kap 12§ LOU avseende upphandling av "2019 Nutritionsprodukter Region Norrbotten DEL 2"
 
Tilldelningsbeslut har fattats efter genomförd prövning och utvärdering av inkomna anbud.
Se dokumentet "Tilldelningsbeslut Region Norrbotten",  samt bilagorna "Utvärdering - 2019 Nutritionsprodukter Region Norrbotten DEL 2" samt "Antagna produkter - 2019 Nutritionsprodukter Region Norrbotten DEL 2".
Avtalsspärr råder i enlighet med underrättelsen och Region Norrbotten kan  teckna avtal först 2019-08-30.
Sedvanlig sekretessprövning kommer att göras vid eventuell begäran om att få ta del av anbudshandlingar.

Om ni får meddelande från Leverantörsportalen NLL+ att ni är obehöriga eller inte äger tillträde till tilldelningsbeslutet så ska ni logga ut. Från urloggat läge ska ni kunna nå de dokument som hör till detta tilldelningsbeslut. Kontakta mig i annat fall.
 
Jag välkomnar att ni kontaktar mig om ni har frågor gällande tilldelningsbeslutet så att vi kan föra dialog.

Lina Lönnbom
Upphandlare
Upphandlingsenheten
Region Norrbotten
971 89 Luleå
 
Besöksadress
Regionhuset
Robertsviksgatan 7
971 89 Luleå
 
Telefon: 0920-28 48 25
Mobil: 072-524 98 90
E-post: lina.lonnbom@norrbotten.se